فصل پنجم کلاس اول

1.                       انرژی را تعریف کنید؟توانایی انجام کار را انرژی می گویند.

2.                       صورتهای انرژی را نام ببرید؟شیمیایی،صوتی،نوری،الکتریکی،مکانیکی(حرکتی)،گرمایی

3.                       انرژی شیمیایی چیست و چه ویژگی دارد؟انرژی ذخیره شده در مواد که بر اثر یک تغییر شیمیای آزاد می شود .با تغییر شیمیایی قابل مشاهد است.

4.                       شباهت حبه قند با تکه چوب چیست؟هردو انرژی شیمیایی دارند.

5.                       انرژی نورانی چگونه انرژی است؟انرژی لامپ روشن

6.                       انرژی صوتی چگونه انرژی است؟انزژی رادیوی روشن

7.                       انرژی مکانیکی چگونه انرژی است؟انرژی جسم در حال حرکت

8.                       انرژی گرمایی چگونه انرژی است؟انرژی جسم گرم

9.                       انرژی الکتریکی چگونه انرژی است؟انرژیی که باعث روشن شدن لامپ می شود.

10.                 انواع انرژی را نام ببرید؟پتانسیل،جنبشی

11.                 نوع انرژی صورت های مختلف انرژی را مشخص کنید؟انرژی صوتی،حرکتی،نورانی،گرمایی والکتریکی از نوع جنبشی و انزژی شیمیایی از نوع پتانسیل است.

12.               انرژی جنبشی چگونه انرژی است؟انرژی که باعث حرکت جسم می شود ودر اجسام در حال حرکت وجود دارد.

13.                 انرژی پتانسیل چگونه انرژی است؟انرژی ذخیره شده در یک جسم انرژی پتانسیل گفته می شود.

14.                 عوامل موثر برمیزان انرژی پتانسیل را نام ببرید؟جرم جسم،ارتفاع از سطح زمین

15.                 تبدیل انرژی یعنی چه مثال بزنید؟به تغییر صورتهای انرژی به یکدیگر را تبدیل انرژی می گویند مانند انزژی شیمیایی به نورانی در کرم شب تاب

16.                 پایستگی انرژی یعنی چه؟ انرژي نه خود به خود به وجود مي آيد نه خود به خود نابود مي شود بلكه از صورتي به صورت ديگر يا از نوعي به نوع ديگر تبديل مي گردد.

یک پله بالاتر

1.                       وسایلی مانند چرخ آبی یا بادی دارای چه صورتی از انرژی هستند؟انرژی حرکتی

2.                       در کدام گزینه انرژی پتانسیل گلوله فلزی بیشتر است؟

الف)گلوله با جرم 300گرم تا ارتفاع3 متری بالا برده می شود

ب) گلوله با جرم 300گرم تا ارتفاع6متری بالا برده می شود

ü    ج) الف)گلوله با جرم 500گرم تا ارتفاع5متری بالا برده می شود

الف)گلوله با جرم 500گرم تا ارتفاع3 متری بالا برده می شود

3.وقتی اتومبیل ترمز می کند انرژی جنبشی آن چه می شود؟.به انرژی گرمایی تبدیل می شود

4.چرا وقتی اتومبیل را روشن می کنیم پس از مدتی موتور آن کاملا داغ می شود؟به علت تبدیل انرژی شیمیایی به گرمایی در موتور

5.وقتی آب پشت سد جمع می شود چه انرژیی دارد؟چرا؟پتانسیل،زیرا انرژی تمام قطرات با هم جمع می شوند

فصل ششم کتاب اول

1.           نیرو را تعریف کنید؟به اثر متقابل بین دو جسم نیرو می گویند.

2.           انواع نیرو را نام ببرید؟گرانش،تکیه گاه،اصطکاک،مغناطیسی،الکتریکی

3.           نیروی گرانشی چیست و جهت آن به چه سمتی است و در آن چه اجسامی موثر است؟نیرویی که زمین بر تمام اجسام روی خود ایجاد می کند را نیروی گرانش یاوزن می گویندکه جهتش به سمت پایین است.

4.           تکیه گاه چیست؟محلی که جسم به آن تکیه داده است یااز آن آویزان بوده است.

5.           نیرو تکیه گاه چیست و جهت آن به چه سمتی است و در آن چه اجسامی موثر است ؟نیرویی که از طرف تکیه گاه به جسمی که برروی آن قرار دارد وارد می شودو جهتش به سمت بالا بوده و در ایجاد آن تکیه گاه و جسمس که به آن تکیه داده اند مؤثر است.

6.           نیروی اصلکاک چیست و به چه سمتی است و در آن چه اجسامی موثر است؟نیرویی که مانع از حرکت اجسام به راحتی درروی زمین می شود.وجهت آن عکس جهت حرکت جسم استو در ایجادآن جسم در حال حرکت و زمین نقش دارند.

7.           چه عواملی بر میزان اصلکاک یک جسم موثر است؟جرم جسم وجنس سطح

8.          نیروی الکتریکی چیست و در آن چه اجسامی موثر است ؟نیرویی که بین دوبارالکتریکی وجود دارد.ودر آن بارهای مثبت ومنفی مؤثر هستند.

9.           نیروی مغناطیسی چیست و در آن چه اجسامی موثر است ؟نیرویی که یک آهنربا به آهنربایی دیگر یا یک جسم فلزی وارد می کند،بین یک آهنربا با آهنربایی دیگر یا یک فلز ایجاد می شود.

 

10.     2 تفاوت نیروی گرانشی و مغناطیسی را بنویسید؟زمین تمام اجسام را به سمت خود می کشد و جهت نیروی گرانش به سمت پایین است درحالی که نیروی مغناطیسی این چنین نیست.

11.     نیرو چند مشخصه دارد نام ببرید؟دو مشخصه،جهت ومقدار

12.     جهت نیرو را چگونه مشخص می کنیم؟جهت نیرو را از روی نتیجه ی تأثیر نیرو بر جسم و تغییری که در شکل و یا در حرکت جسم به وجود می آید تععیین می کنیم.

13.     واحد جرم چیست؟کیلوگرم

14.     جرم را به کمک چه  وسیله ای اندازه گیری می کنند؟ترازو

15.     واحد نیرو چیست و با چه وسیله ای اندازه گیری می شود؟نیوتون،نیروسنج

16.     چگونگی تبدیل کیلو گرم به نیوتون را بگویید؟برای این کار مقدارجرم را در10ضرب می کنیم .جرم باید بر حسب کیلوگرم باشد.

17.     فرق جرم با وزن چیست؟جرم ماده است ولی وزن نیرو است

18.     بی وزنی یعنی چه؟زمانی که از سطح زمین زیاد دور شویم مقدار وزن آنقدر کاهش می یابد که مقدار وزن برابر صفر شود که به این حالت بی وزنی می گویند.

19.     برای تبدیل جرم فضانوردان به وزن در کره ماه چه باید کرد؟جرم فرد را باید در 6/1ضرب کنیم

20.     وزن فضانوردی با جرم 50کیلو گرم در کره زمین و ماه را محاسبه کنید؟

درزمین                              N =500 50×10

در ماه                                =80N  6/1×50

21.     قانون جاذبه عمومی نیوتون چه می گوید؟هر دوجسم بر یکدیگر نیروی جاذبه وارد می کنند و هرچه جرم دو جسم بیشتر باشد نیروی جاذبه ی بین آنها بیشتر است.

یک پله بالاتر

1.                       نیروی که  باعث بسته شدن در یخچال می شود چه نام دارد؟نیروی مغناطیسی

2.                       چرا اگر در هنگام بازی با توپ ،با پا بدون کفش ضربه ای نسبتا محکم به توپ فوتبال بزنید انگشت های پایتان درد می گیرد؟چون هر نیرو عکس العملی دارد بنابراین نیروی که توپ به پا وارد می کند برابر همان نیروی است که ما بهآن وارد می کنیم که باعث درد پا می شود.

3.                       آیا همیشه به کار بردن نیرو باعث حرکت می شود ؟ برای پاسخ خود مثالی بزنید؟خیر،گاهی باعث توقف می شود در نیروی اصطکاک

4.                       آیا وقتی جسمی از حرکت باز می ایستد نیرویی بر آن اثر کرده است؟مثالی بزنید؟بله،در ایستادن ماشین یا توپ در حال حرکت

5.                       راه های کم کردن اصطکاک را بیان کنید؟کاهش جرم جسم در حال حرکت و یا صاف کردن سطح

6.                       چرا وزن موشکی که به ماه فرستاده می شود مدام تغییر می کند تا به ماه برسد؟زیرا هرگاه جسم از زمین دور شود جاذبه ی زمین نسبت به او کاهش می یابد و جاذبه ی ماه نسبت به اجسام از جاذبه ی زمین نسبت به اجسام کمتر است

7.                       کدام قسمت آهنربا خاصیت آهنربای بیشتری دارد؟قطبها

فصل هفتم کتاب اول

1.                       حرکت نسبی است یعنی چه؟یعنی اینکه جسمی که از نظر ما ساکن است شاید از دید ناظری دیگر در حال حرکت باشد مثلا دو نفر که در یک واگن قطار نشسته اند از نظر هم ساکن هستند ولی از نظر ما که بیرون قطار ایستاده ایم هردو در حال حرکتند.

2.                       مسافت چیست؟مجموع طولهایی که متحرک برای رفتن از مبدا به مقصد می پیمایید.

3.                       جابه جایی را تعریف کنید؟فاصله مستقیم میان مبداوومقصد حرکت جسم

4.                       مقیاس چیست؟به نسبتی که یک جسم مانند شهر یا کشوررا کوچک می کنند تا در نقشه جا بگیرد را مقیاس می گویند.

5.                       در مقیاس کسری صورت کسر و مخرج چه مفهومی دارد؟صورت نشانه ی مسافت روی نقشهو مخرج کسر نشانه ی مسافت روی زمین است

6.                       اگر فاصله­ی واقعی در روی زمین 10000سانتی متر باشد با مقیاس 1بر روی 1000فاصله روی نقشه چقدر است؟

7.                       واحد مسافت و جابه جایی  چیست؟متر

8.                       چند نمونه از واحدهای طول را نام ببرید؟سانتی متر،کیلومتر،میلی متر

9.                       جاهای خالی را پر کنید؟

هر متر چند سانتی متر است .....100سانتی متر.....

هر کیلومتر چند متر است.....1000 متر.....                                                                                          

هر سانتی متر چند میلی متر است.....10میلی متر..... 

10.                 .سال نوری یعنی چه؟واحد طول است که برای مسافتهای بسیار زیاد استفاده می شود و به معنی مسافتی است که نور در یک سال طی می کند.

11.                 .هر سال نوری را چگونه به کیلومتر تبدیل می کنند؟برای این کار از رابطه ی زیر استفاده می کنند.

300000×365×24×60×60

12.                 .سرعت یعنی چه و فرمول آن را بنویسید؟به مقدار جابه جایی در واحد زمان سرعت گفته می شود

13.                 .واحدهای سرعت را بنویسید؟

14.                 .اگر متحرکی مسافت 400متری را در 10ثانیه طی کند مقدار سرعتش را حساب کنید؟

15.                 . اگر ماشینی مسافت 900متری را در 10ساعت  طی کند مقدار سرعتش را حساب کنید؟

 

 


16.                 .ماشینی مسافت 120کیلومتری را با سرعت 10کیلومتر بر ساعت در چند ثانیه طی می کند؟

17.                 .قطاری با سرعت 60کیلومتر بر ساعت در 10ساعت مسافتی را طی می کند آن چند کیلومتر است؟

18.               .سرعت متحرکی 8 متر بر ثانیه است یعنی چه؟یعنی در هر ثانیه 8 متر را طی می کند.

19.                 آیا می دانید فاصله زمین تا ماه را چگونه با دقت اندازه می گیرند؟فضا نوردان که به ماه رفتند آینه یدر سطحش کار گذاشته اند ،با تاباندن نور به آن و بدست آوردن زمان رفت و برگشت نور و ضرب این عدد د رسرعت نور این فاصله محاسبه شد.

20.                 .شتاب چیست؟به تغییرات سرعت متحرک در واحد زمان شتاب می گویند.

21.                 .انواع شتاب را نام ببرید؟کاهنده،ثابت،افزاینده

22.               .شتاب ثابت یعنی چه؟وقتی سرعت اتومبیل ثابت باشدشتاب اتومبیل ثابت و برابر صفر است.

23.                 .شتاب کند شونده یعنی چه؟یعنی زمانی که اتومبیل سرعتش در حال کاهش باشد در این زمان شتاب اتومبیل کاهنده می گویند.

24.                 شتاب تند شونده یعنی چه؟ یعنی زمانی که اتومبیل سرعتش در حال افزایش باشد در این زمان شتاب اتومبیل افزاینده می گویند.

25.                 .عامل ایجاد شتاب چیست؟نیرو

26.                 .فرمول شتاب چیست؟

27.                 .واحدهای شتاب را نام ببرید؟

28.                 .وقتی سرعت اتومبیل در3 ثانیه از صفر به 30متر بر ثانیه می رسد شتاب اتومبیل چقدر است؟

29.                 وقتی در اتومبیل هستیم چگونه نوع شتاب اتومبیل را تشخیص دهیم؟وقتی شتاب افزاینده است بدن ما به پشتی صندلی فشرده می شودووقتی شتاب کاهنده باشد ما به طرف جلو پرتاب می شویم.

30.                 .صفر تا صد یعنی چه؟یعنی اینکه زمانی که طول می کشد اتومبیل از حالت سکون به سرع 100متر بر ثانیه برسد.

31.                 هر چه صفر تاصد اتومبیل کمتر باشد بهتر است یا بیشتر؟هرچه کمتر باشد بهتر است زیرا این اتومبیل در زمان کمتری به سرعت 100 می رسد.

****

یه پله بالاتر

1.                       قطاری مسافت 320کیلومتری را در مدت 8 ساعت می پیماید سرعت قطار چند کیلومتر بر ساعت است؟

2.                       120 کیلومتر بر ساعت چند متر برثانیه است؟

3.                       تفاوت بین جابجایی و مسافت را بارسم شکل نشان دهید؟

                                                                              جابه جایی

                                                               مسافت

 

 

4.                       هنگام رعد و برق ابتدا نور آن را می بینید یا صدای آنرا می شنوید؟چرا؟نور را می بینیم چون سرعت نور از صوت بیشتر است

5.                       سرعت صوت را در سه حالت ماده مقایسه کنید؟

سرعت صوت در گازها <سرعت صوت در مایعات < سرعت صوت در جامدات

6.                       سرعت نور را در سه حالت ماده مقایسه کنید؟

سرعت نور در گازها >سرعت نور در مایعات > سرعت نور در جامدات

7.                       چرا در قدیم برای شنیدن صدای پای اسبها گوش را بر زمین می گذاشتند؟چون صدا در جامدات سریعتر از گازها و مایعات حرکت می کند.

فصل هشتم کتاب اول

1.           اجزاءهوای خشک را نام ببرید؟نیتروژن،اکسیژن،آرگون،کربن دی اکسید،بخارآب،...

2.           کدام گاز در هوا بیشترین مقدار را دارد؟نیتروژن

3.           بخار آب تا چه ارتفاعی از سطح زمین قرار دارد؟تا ارتفاع 5 کیلومتری سطح زمین

4.           چرخه آب را تعریف کنید؟تبادل دائمی آب بین سه محیط دریا،خشکی وهوا

5.           آیا موجودات زنده در چرخه آب قرار دارند؟بله،قسمتی از بخار آب موجوددر هوا از بخار آبی است که از گیاهان تبخیر می شود.

6.           آیا در طول یک روز چرخه های مختلف و جدا از هم در روی زمین ایجاد می شود یا فقط یک چرخه وجود دارد؟چندین چرخه وجود دارد زیرا از هر دریایی می توان تبخیر انجام شود.

7.           ازون چیست و در کجا قرار دارد و چه نقشی دارد؟ازون شکل دیگری از مولکول اکسیژن است که در ارتفاع 20تا50 کیلومتری از سطح زمین قرار دارد و مانع از تابش بعضی از پرتوهای خطرناکخورشید به زمین می شود.

8.          کوتاهترین و بلند ترین مسافت چرخه آب کدام است؟از دریا تبخیر شود و برروی آن دریا بارش کند کوتاهترین مسیر و اگرمسیر زیر را طی کند بلند ترین مسیر را طی کرده است.

از دریا تبخیر شود بر زمین ببارد و در زمین فرو رود یا بر آن جاری شود بصورت چشمه خارج شود یا بصورت رود به دریا برسد

9.           آیا می دانید انرژی مورد نیاز برای تبخیر از کجا فراهم می شود؟خورشید

10.     آیا به جز انرژی لازم برای تبخیر آب در جای دیگری از این چرخه هم انرژی  لازم است ؟نیروی گرانش زمین برای کشیدن قطرات به پایین

11.     منابع اصلی بخار آب در روی زمین چیست؟دریاها،اقیانوسها،رودخانه ها،گیاهان،جانوران

12.     شروط اصلی که برای تبدیل بخار آب به باران نیاز است را نام ببرید؟1-بخارآب وجود داشته باشد2-دمای هوای مرطوب کاهش پیدا کند3-سطح جامدی در اختیار باشد تامولکولهای آب بتواند به آن بچسبد.

13.     شبنم چیست؟وقتي بخار آب در نزديكي سطح زمين به صورت قطره هاي كوچك آب روي اشياي سرد مانند برگ گياهان و سنگ ها مي نشيند . شبنم بوجود مي آيد.

14.     ابر چگونه تولید می شود؟بيشتر ابرها هنگامي كه تشكيل مي شوند كه هواي در حال بالارفتن، سرد مي شود.

15.     انواع ابر را نام ببرید؟کومولوس(گل کلمی)،استراتوس(لایه ای)،سیروس(پرمانند)

16.     ابر کومولوس چگونه تولید می شود؟ ابرهاي كومولوس در اثر بالارفتن سريع هوا تشكيل مي شوند و به صورت توده هاي سفيد و به شكل گل كلم درآيند

17.     به چه ابری گل کلمی گفته می شود؟کومولوس

18.     ابر استراتوس(لایه ای)چگونه تولید می شود؟ در صورتي كه هوا بعد از بالارفتن بطور جانبي (موازي با سطح زمين) گسترش يابد، ابرهاي استراتوس تشكيل مي شوند.ابرهاي استراتوس ممكن است آسمان را بپوشاند بيشتر اين ابرها در ارتفاع تشكيل مي شوند

19.     مه چیست و چه زمانی تشکیل می شود؟اگر ابر استراتوس نزدیک سطح زمین تشکیل شود آنرا مه می نامند.

20.     چگونگی عمل بارش را شرح دهید؟ اما در صورتي كه قطره هاي ريز آب در هوا به هم متصل شوند، قطره هاي درشت تر را مي سازند كه بر اثر غلبه نيروي گرانش بر نيروي تكيه گاه به صورت باران برزمين مي افتند

21.     علت گرم شدن زمین چیست؟از بین رفتن جنگلها و تولید گازهای گلخانه ای

****

یک پله بالاتر

1.           کدام ابر بارانزاست؟استراتوس

2.           جنگلها چگونه مانع از گرم شدن هوای زمین می شوند؟با مصرف کردن گاز کربن دی اکسید

فصل نهم کتاب اول

1. آب شیرین به چه آبی گفته می شود؟به آبی که می خوریم و در صنعت و کشاورزی از آن استفاده می کنیم آب شیرین می گویند.

2. آب شیرین در کجا یافت می شود؟ بيشترآب شيرين ذخيره شده در روي زمين، به صورت يخ است

3. آبهای شور درکجا یافت می شوند؟دریا ها،اقانوسها

4. یخچال چیست؟انواع آن را نام ببرید؟ يخچال ها توده هاي عظيم يخ و برفي هستند كه بيشتر از هر جاي ديگر در دو قطب زمين قرار دادند و نیز در دره های کوهها قرار دارند.

5. کوه یخ چیست وچگونه تولید می شود؟به قطعات عظیم یخ قطبی که از قطعات یخ قطبی جدا شده و در آب شناور می شوند را کوه یخ می گویند.

6. آب جاری به چه آبی گفته می شود ودر مقدار آن چه عواملی مؤثر است؟ پس از هر بار بارندگي مقداري آب در روي زمين جاري مي شود،و وجود شیب زیاد،سختی زمین،نبودن درخت،شدت بارش در میزانش موثر است.

 

7. با رسم شکل چگونگی تولید یک رود را شرح دهید؟وقتی بر

 کوهستان باران می بارد برروی کوهها جوی های کوچکی

 ایجاد می شود که از به هم پیوستن این جوی ها رود ایجاد می شود.

 

 

8. چرا کوهها بیشترین سرچشمه رودها می باشند؟به علت شیب خوب،سنگهای سخت و بارش فراوان

9. عواملی که در شکل گیری دره های جوان مؤثر است را نام ببرید؟شدت جریان آب و در صد سستی خاک منطقه

10.        آبرفت چیست؟سنگهای درشت و ریزی که رودها در خشکی ها به جا می گذارند.

11.        خصوصیت مواد آبرفتی را بگویید؟گرد و بدون زاویه هستند،از جنسهای مختلفند.

12.        یکی از خصوصیات آبرفتها گرد وبدون زاویه بودن است علت این امر چیست؟چون در مسیر با برخورد سنگها به یکدیگر سنگها بدون زاویه شده اند.

13.        یکی از خصوصیات آبرفتها جنس مختلف آبرفت است علت این امر چیست؟چون این سنگها از محیطهای مختلفی تهیه شده اند

14.        چرا زمینهای آبرفتی برای حفر چاه مناسب است؟زیرا هم خاک نرم است و هم پر آب است.

15.        وقتی از کوهپایه دور می شویم چه تغییری در سنگهای آبرفت ایجاد می شود؟اندازه ی آنها کوچکتر می شود.

16.        خاک نفوذ پذیر به چه خاکی گفته می شود؟مثال بزنید.خاک یا سنگی که آب درآن داخل شود را نفوذ پذیر می گویند مانند ماسه سنگ

17.        خاک نفوذ ناپذیر به چه خاکی گفته می شود؟مثال بزنید. خاک یا سنگی که آب درآن نمی تواندداخل شود را نفوذناپذیر می گویند مانند خاک رس

18.        لایه ی آبداروسطح ایستابی را تعریف کنید؟لایه های سنگی وخاکی که فضاهای خالی آن را آب پرکرده است را لایه ی آبدار می گویند و به بالاترین سطح این لایه سطح ایستابی می گویند.

19.        میزان آب زیر زمینی به چه عواملی بستگی دارد؟میزان بارندگی سالانه زیاد باشد،نفوذ پذیری خاک زیاد باشد،مقدار برداشت کم باشدباعث افزایش آب زیر زمینی می شود.

20.        چشمه چیست؟محل خروج خود به خود آبهای زیر زمینی را چشمه می گویند.

21.        غار چگونه ایجاد می شود؟آبهای زیر زمینی با گاز کربن دی اکسید ترکیب شده و تولید اسید را می دهد این اسید مواد آهکی را رد مسیر خود می شوید و تولید غار می کند.

22.        اهمیت دریا و دریاچه در چیست؟در تحولات آب وهوایی

23.        چرخه ی آب چگونه باعث شور شدن آب دریا می شود؟وقتی آب از دریا ها تبخیر می شود و بر شوره زارها می باردو آب حاوی نمک را به دریا می برد و باعث شوری آن می شود.

24.        در هر لیتر آب دریا چه مقدار نمک یافت می شود؟حدود 35 گرم

25.        آیا مقدار نمک در دریاهای مختلف یکسان است چرا؟خیر،زیرا آبهای ورودی دریاهای مختلف از مکانهای مختلفی عبور می کند و این محیطها مقدار نمک متفاوتی دارند.

26.        عامل اصلی تولید موج دریا چیست؟باد

27.        چگونگی تولید موج دریا چیست؟وقتی باد بر سطح آب می وزد،به علت وجود اصطکاک ،آب را درجهت خود حرکت می دهد و موج به وجود می آورد.

28.        جریان دریایی چیست و عامل اصلی به وجود آمدنش چیست؟جابه جایی آب گرم وسرد که بطور دائم در بعضی از اقیانوس ها وجودداردجریان دریایی گویند و عامل اصلی آن گرمای خورشید است.

29.        چگونگی تولید جریان دریایی را بنویسید؟خورشید در قسمتهای استوایی،هواوآب دریارا بیشتر از مناطق دیگر گرم می کند.درنتیجه،نوعی اختلاف دما در هوا و آب پدید می آید.نتیجه ای این اختلاف دما ایجاد جریان دریایی است.

30.        منظور از آلودگی دریا چیست؟منظوراز آلودگی،ورودموادزیان آور به یک محیط است.

31.        بیشتر آلودگی دریا در کجا قرار دارد؟و چند عامل ایجاد آلودگی در آب دریا را بنویسید؟در آب های ساحلی،فاضلاب صنعتی،فاضلاب کشتی،فاضلاب شهری،کودو سم کشاورزی،نشت نفت از نفت کشها

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و سوم دی ۱۳۸۹ساعت 12:32  توسط سعید رفیعی | 
 
صفحه نخست
پروفایل مدیر وبلاگ
پست الکترونیک
آرشیو
عناوین مطالب وبلاگ
درباره وبلاگ
در این وبلاگ سعی شده است که مطالبی مورد استفاده دانش آموزان و معلمان علوم ارائه شود

پیوندهای روزانه
دهکده آموزش
بیان اندیشه«کمال غلامعلی»
سازمان سنجش
وبلاگ کیوان آبنار
آقای مجید عبدالهی
آرشیو پیوندهای روزانه
نوشته های پیشین
هفته سوم آبان ۱۳۹۴
هفته دوم مهر ۱۳۹۴
هفته اوّل اردیبهشت ۱۳۹۴
هفته سوم دی ۱۳۹۳
هفته دوم دی ۱۳۹۳
هفته اوّل مهر ۱۳۹۳
هفته چهارم تیر ۱۳۹۳
هفته سوم بهمن ۱۳۹۲
هفته دوم بهمن ۱۳۹۲
هفته سوم دی ۱۳۹۲
هفته دوم دی ۱۳۹۲
هفته دوم آذر ۱۳۹۲
هفته اوّل آذر ۱۳۹۲
هفته چهارم آبان ۱۳۹۲
هفته اوّل آبان ۱۳۹۲
هفته چهارم مهر ۱۳۹۲
هفته اوّل مهر ۱۳۹۲
هفته چهارم شهریور ۱۳۹۲
هفته اوّل شهریور ۱۳۹۲
هفته چهارم تیر ۱۳۹۲
هفته سوم تیر ۱۳۹۲
هفته سوم دی ۱۳۹۱
هفته دوم آذر ۱۳۹۱
هفته اوّل اردیبهشت ۱۳۹۱
هفته چهارم فروردین ۱۳۹۱
هفته سوم فروردین ۱۳۹۱
هفته چهارم اسفند ۱۳۹۰
هفته سوم اسفند ۱۳۹۰
هفته اوّل اسفند ۱۳۹۰
هفته چهارم دی ۱۳۹۰
هفته سوم دی ۱۳۹۰
هفته اوّل دی ۱۳۹۰
هفته سوم آذر ۱۳۹۰
هفته اوّل آذر ۱۳۹۰
هفته سوم آبان ۱۳۹۰
هفته دوم آبان ۱۳۹۰
آرشيو
آرشیو موضوعی
آزمايشگاه مجازي«شيمي»
آزمايشگاه مجازي «زيست شناسي»
آزمايشگاه مجازي«زمين شناسي»
ازمايشگاه مجازي«فيزيك»
جدول ها
رایانه
خواص گیاهان
زندگی نامه دانشمندان
آیا می دانید؟
دستگاه های بدن
زمین شناسی
جانوران
سوالات و پاسخ سوالات علوم
آلبوم عکس
بیماری ها
پیوندها
گروه علوم تجربی شهرستان البرز- استان قزوین-خانوم صادقی پور
وب علمی پیمان
دخملای خوشمل
سایت المپیاد علوم قم
سایت رشد
سایت دانشنامه رشد
علوم و فناوری
دانستنی های علوم
راهنمای بارداری و بچه داری
جدول تناوبی
مدرسه غیر دولتی فرهنگ البرز
تخصصی دیجیتال«محمد منصوریان»
بانک مقالات زمین شناسی
بهترین معلم دنیا
تعیین تناسب قد و وزن
سایت تخصصی علوم تجربی
مدیریت آموزش و پرورش ابیک
وزارت آموزش و پرورش
آموزش علوم تجربی
شارژموبایل
راسخون
اپلود رایگان
بانک پاور پوینت ایران
علمی آموزشی
وبلاگ سرگار خانوم بابایی
زیست پژوهان گنبد کاووس
خانه تیتراژایران
'گروه علوم تجربی استان قزوین
ایستگاه علوم
دریافت مانده حساب بانک ملی
ایستگاه دانش
سایت آرزوها
ریاضیات سوم راهنمایی
در جستجوی علوم
وبلاگ خانوم سرور سلامی
علوم لشت نشا
::: بانک علوم ::: Science Bank :::
بهار علم«آموزشی فرهنگی»
 

 RSS

POWERED BY
BLOGFA.COM